คำอธิบายรายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก 2 มิติ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจุดประสงค์ (2546,หน้า 31-33)
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และมนุษศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ นำไปใช้ในการค้นคว้า เพื่อพัฒนาตนเอง และงานวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ให้เจริญก้าวหน้า
2. เพื่อให้มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล
5. เพื่อให้มีทักษะในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อให้มีเจตคติและค่านิยมที่เหมาะสมตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมในงานด้านคอมพิวเตอร์

มาตรฐานวิชาชีพ
1. สื่อสารเทคนิคในงานอาชีพ
2.จัดการระบบฐานข้อมูลในงานอาชีพ
3. แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
4. การจัด ควบคุม และพัฒนาคุณภาพ
5. แสดงบุคลิกและลักษณะของผู้ประกอบอาชีพด้านธุรกิจ
6. ใช้ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ
7. ออกแบบระบบฐานข้อมูลในงานอาชีพ
8. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
9. วางแผนและวิเคราะห์ระบบสารเทศ
มาตรฐานสาขางานการพัฒนาโปรแกรม
1. เขียนโปรแกรมภาษาในงานธุรกิจ
2. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการพัฒนาซอฟต์แวร์
มาตรฐานสาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
1. ออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ
2. วางแผนและจัดการธุรกิจค้าขายบนอินเตอร์เน็ต
มาตรฐานสาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน
1. ใช้โปรแกรมระบบสำนักงานอัตโนมัติในงานธุรกิจ
2. ปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน
มาตรฐานสาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
1. ออกแบบกราฟฟิกเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
2. สร้างซอฟต์แวร์สื่อประสมด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
3. ใช้โปรแกรมสร้างภาพกราฟฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ                                               ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป                               (13 หน่วยกิต)
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ               (ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาชีพ                                                   ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน                                 ไม่น้อยกว่า (15 หน่วยกิต)
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา                              ไม่น้อยกว่า (24 หน่วยกิต)
2.3 วิชาชีพสาขางาน                              ไม่น้อยกว่า (15 หน่วยกิต)
2.4 โครงการ                                                             (4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                         ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน) /320 ชั่วโมง 4 หน่วยกิต
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง)
รวมไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต
โครงสร้างนี้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่าในประเภทวิชาพาณิชยกรรม

วิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก 2 มิติ (Two Dimension Graphic Package Usage) (คำอธิบายรายวิชาชีพสาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก,2546,หน้า 175)
รหัสวิชา 3204 – 2405 จำนวน 3 หน่วยกิต 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

จุดประสงค์รายวิชา
1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกราฟิก 2 มิติ
2.มีทักษะในการใช้โปรแกรมกราฟิก 2 มิติ
3.เห็นคุณค่าของคอมพิวเตอร์กราฟิก 2 มิติ

มาตรฐานรายวิชา
1.อธิบายความหมายและลักษณะของกราฟิก 2 มิติ
2.ปฏิบัติการใช้โปรแกรมกราฟิก 2 มิติ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและหลักการของกราฟิก 2 มิติ การใช้โปรแกรมสร้างภาพกราฟิก 2 มิติ การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ

โฆษณา
By chonamat

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s