หลักการเขียนบทที่ 1 เอกสารประกอบการเรียนการสอน

บทที่ 1
บทนำ

ที่มาและความสำคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้มีการวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ วิเคราะห์เนื้อหา กำหนดหน่วยการเรียนรู้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 4 – 5) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและหลักสูตรพิเศษสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และชุมชน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีความชำนาญเฉพาะด้าน มีคุณธรรม บุคลิกภาพ และเจตคติที่เหมาะสม สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสถานประกอบการ เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เพื่อเน้นความชำนาญเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน ถ่ายโอนผลการเรียนเทียบความรู้และประสบการณ์ จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระได้ เป็นหลักสูตรที่สนับสนุน การประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพของชุมชน(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 14 – 16)
ปัญหาที่เกิดขึ้น ในการจัดการเรียนการสอน…………………………… กระบวนการสอนที่ผ่านมานักเรียนขาดความสนใจในสื่อการสอน ไม่สามารถทำให้การเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา 2555 อยู่ในเกณฑ์ต่ำ
แนวทางหรือหลักการแก้ปัญหา ครูผู้สอนต้องสามารถคิดค้นแสวงหาวิธีการในการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำมาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนด โดยต้องศึกษาค้นคว้าปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ให้มีความสามารถทางความคิด มีความสามารถในการแสวงหาความรู้และสร้างความรู้ มีคุณธรรม แนวทางการจัดการศึกษาทุกระดับต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม มีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิดผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปลูกฝังค่านิยม ที่ดีงาม การจัดการเรียนการสอนจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนมีโอกาสฝึกทักษะอย่างเป็นระบบจะต้อง กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ควรจัดให้นักเรียนมี ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้มากที่สุด ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จนเกิดทักษะความชำนาญ และต้องให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ กฎ ทฤษฎีต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนจึงต้องเน้นที่นักเรียนเป็นสำคัญ นั้นคือ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และให้เกิดการเรียนรู้ที่ตัวนักเรียน ครูจึงมีบทบาทในการอำนวยความสะดวกในการเรียนมากกว่า เป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนโดยได้ออกแบบ………………………….. ตามหลักทฤษฎี (สุวิทย์ มูลคำ และ อรทัย มูลคำ 2551 : 53 – 55) โดยการวิเคราะห์เนื้อหา วางแผนการสอน ผลิตสื่อการสอนและการทดสอบประสิทธิภาพ ตามหลักทฤษฎี เพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้เรียนในการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดเพื่อพัฒนานักเรียนให้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น

โฆษณา
By chonamat

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s