การกำหนดวัตถุประสงค์ในการทำรายงานชุดการสอน

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกล 1 รหัสวิชา 2102-2106

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โดยกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ร้อยละ 80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน/หลังเรียนหลังการใช้ชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกล 1 รหัสวิชา 2102-2106 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โดยใช้  t – test

 สมมติฐานของการศึกษา

1.  ชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกล 1 รหัสวิชา 2102-2106 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ร้อยละ  80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกล 1รหัสวิชา 2102-2106 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา………… รหัสวิชา ……….  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา…………….. โดยกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ร้อยละ 80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน/หลังเรียนหลังการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา……….รหัสวิชา ………………. ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา……………………โดยใช้  t – test

สมมติฐานของการศึกษา

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา………… รหัสวิชา ……….        ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2546   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชา…………….. มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ร้อยละ  80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชา…………

รหัสวิชา ……….        ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2546  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา……………. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

ที่มา:อาจารย์พรรษา ฉายกล้า.การอบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ที่จังหวัดขอนแก่น วันที่16-19 สิงหาคม 2555

โฆษณา
By chonamat

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s