การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

คำอธิบายรายวิชา

รหัส 2201-2408        วิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์          2 หน่วยกิต                      4 ชั่วโมง/สัปดาห์

จุดประสงค์รายวิชา

  1. รู้จักประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์
  2. เข้าใจกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
  3. มีทักษะในการออกแบบและจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์
  4. มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อผลิตสิ่งสิ่งพิมพ์
  5. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

มาตรฐานรายวิชา

1. อธิบายความหมาย ประเภท และกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

2. ออกแบบและจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ ความหมายและประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แบบ Desktop Publishing การจัดรูปแบบ การเลือกใช้ตัวอักษร การเลือกสี ประเภทของภาพและการเลือกภาพประกอบสิ่งพิมพ์ การผลิตและจัดหน้าสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

โฆษณา
By chonamat

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s