วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

รหัส 2201-2408        วิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์          2 หน่วยกิต                      4 ชั่วโมง/สัปดาห์

จุดประสงค์รายวิชา

  1. รู้จักประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์
  2. เข้าใจกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
  3. มีทักษะในการออกแบบและจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์
  4. มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อผลิตสิ่งสิ่งพิมพ์
  5. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

มาตรฐานรายวิชา

1. อธิบายความหมาย ประเภท และกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

2. ออกแบบและจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ ความหมายและประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แบบ Desktop Publishing การจัดรูปแบบ การเลือกใช้ตัวอักษร การเลือกสี ประเภทของภาพและการเลือกภาพประกอบสิ่งพิมพ์ การผลิตและจัดหน้าสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s