คำอธิบายรายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก 2 มิติ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจุดประสงค์ (2546,หน้า 31-33)
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และมนุษศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ นำไปใช้ในการค้นคว้า เพื่อพัฒนาตนเอง และงานวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ให้เจริญก้าวหน้า
2. เพื่อให้มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล
5. เพื่อให้มีทักษะในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อให้มีเจตคติและค่านิยมที่เหมาะสมตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมในงานด้านคอมพิวเตอร์

มาตรฐานวิชาชีพ
1. สื่อสารเทคนิคในงานอาชีพ
2.จัดการระบบฐานข้อมูลในงานอาชีพ
3. แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
4. การจัด ควบคุม และพัฒนาคุณภาพ
5. แสดงบุคลิกและลักษณะของผู้ประกอบอาชีพด้านธุรกิจ
6. ใช้ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ
7. ออกแบบระบบฐานข้อมูลในงานอาชีพ
8. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
9. วางแผนและวิเคราะห์ระบบสารเทศ
มาตรฐานสาขางานการพัฒนาโปรแกรม
1. เขียนโปรแกรมภาษาในงานธุรกิจ
2. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการพัฒนาซอฟต์แวร์
มาตรฐานสาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
1. ออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ
2. วางแผนและจัดการธุรกิจค้าขายบนอินเตอร์เน็ต
มาตรฐานสาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน
1. ใช้โปรแกรมระบบสำนักงานอัตโนมัติในงานธุรกิจ
2. ปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน
มาตรฐานสาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
1. ออกแบบกราฟฟิกเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
2. สร้างซอฟต์แวร์สื่อประสมด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
3. ใช้โปรแกรมสร้างภาพกราฟฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ                                               ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป                               (13 หน่วยกิต)
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ               (ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาชีพ                                                   ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน                                 ไม่น้อยกว่า (15 หน่วยกิต)
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา                              ไม่น้อยกว่า (24 หน่วยกิต)
2.3 วิชาชีพสาขางาน                              ไม่น้อยกว่า (15 หน่วยกิต)
2.4 โครงการ                                                             (4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                         ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน) /320 ชั่วโมง 4 หน่วยกิต
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง)
รวมไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต
โครงสร้างนี้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่าในประเภทวิชาพาณิชยกรรม

วิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก 2 มิติ (Two Dimension Graphic Package Usage) (คำอธิบายรายวิชาชีพสาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก,2546,หน้า 175)
รหัสวิชา 3204 – 2405 จำนวน 3 หน่วยกิต 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

จุดประสงค์รายวิชา
1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกราฟิก 2 มิติ
2.มีทักษะในการใช้โปรแกรมกราฟิก 2 มิติ
3.เห็นคุณค่าของคอมพิวเตอร์กราฟิก 2 มิติ

มาตรฐานรายวิชา
1.อธิบายความหมายและลักษณะของกราฟิก 2 มิติ
2.ปฏิบัติการใช้โปรแกรมกราฟิก 2 มิติ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและหลักการของกราฟิก 2 มิติ การใช้โปรแกรมสร้างภาพกราฟิก 2 มิติ การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ

By chonamat

หลักการเขียนบทที่ 1 เอกสารประกอบการเรียนการสอน

บทที่ 1
บทนำ

ที่มาและความสำคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้มีการวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ วิเคราะห์เนื้อหา กำหนดหน่วยการเรียนรู้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 4 – 5) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและหลักสูตรพิเศษสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และชุมชน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีความชำนาญเฉพาะด้าน มีคุณธรรม บุคลิกภาพ และเจตคติที่เหมาะสม สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสถานประกอบการ เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เพื่อเน้นความชำนาญเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน ถ่ายโอนผลการเรียนเทียบความรู้และประสบการณ์ จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระได้ เป็นหลักสูตรที่สนับสนุน การประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพของชุมชน(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 14 – 16)
ปัญหาที่เกิดขึ้น ในการจัดการเรียนการสอน…………………………… กระบวนการสอนที่ผ่านมานักเรียนขาดความสนใจในสื่อการสอน ไม่สามารถทำให้การเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา 2555 อยู่ในเกณฑ์ต่ำ
แนวทางหรือหลักการแก้ปัญหา ครูผู้สอนต้องสามารถคิดค้นแสวงหาวิธีการในการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำมาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนด โดยต้องศึกษาค้นคว้าปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ให้มีความสามารถทางความคิด มีความสามารถในการแสวงหาความรู้และสร้างความรู้ มีคุณธรรม แนวทางการจัดการศึกษาทุกระดับต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม มีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิดผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปลูกฝังค่านิยม ที่ดีงาม การจัดการเรียนการสอนจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนมีโอกาสฝึกทักษะอย่างเป็นระบบจะต้อง กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ควรจัดให้นักเรียนมี ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้มากที่สุด ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จนเกิดทักษะความชำนาญ และต้องให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ กฎ ทฤษฎีต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนจึงต้องเน้นที่นักเรียนเป็นสำคัญ นั้นคือ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และให้เกิดการเรียนรู้ที่ตัวนักเรียน ครูจึงมีบทบาทในการอำนวยความสะดวกในการเรียนมากกว่า เป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนโดยได้ออกแบบ………………………….. ตามหลักทฤษฎี (สุวิทย์ มูลคำ และ อรทัย มูลคำ 2551 : 53 – 55) โดยการวิเคราะห์เนื้อหา วางแผนการสอน ผลิตสื่อการสอนและการทดสอบประสิทธิภาพ ตามหลักทฤษฎี เพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้เรียนในการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดเพื่อพัฒนานักเรียนให้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น

By chonamat

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2555 ที่เรียนกับอาจารย์ชนเมศ ค่ะ

ดาวโหลดได้เลยค่ะ ประกอบด้วย สบค1/1-4,พณ.2/12-13และ สบค.2/2

วิชาการใช้โปรแกรมสื่อประสม การใช้โปรแกรมกราฟิก และโปรแกรมกราฟิก 2 มิติ

สำหรับคนที่ติด มส ให้นำงานมาส่งวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 เท่านั้นนะคะ ไม่งั้น นักศึกษาจะได้ลงเรียนใหม่ค่ะ

คลิกดาวโหลดที่นี่เลย>>>> เกรด1-55

ไม่มีอะไรยากกว่าใจของพวกเราจะคิดจะทำค่ะ คิดใหม่ทำใหม่เพื่อตัวเราเองและคนที่เรารักค่ะ ชีวิตเป็นของเรา มันไม่ได้ยากเลย ถ้าเรามีความตั้งใจ และมีความอยากได้จริงๆ

คุณทำเต็มที่หรือยัง……..?????

By chonamat

การกำหนดวัตถุประสงค์ในการทำรายงานชุดการสอน

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกล 1 รหัสวิชา 2102-2106

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โดยกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ร้อยละ 80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน/หลังเรียนหลังการใช้ชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกล 1 รหัสวิชา 2102-2106 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โดยใช้  t – test

 สมมติฐานของการศึกษา

1.  ชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกล 1 รหัสวิชา 2102-2106 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ร้อยละ  80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกล 1รหัสวิชา 2102-2106 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา………… รหัสวิชา ……….  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา…………….. โดยกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ร้อยละ 80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน/หลังเรียนหลังการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา……….รหัสวิชา ………………. ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา……………………โดยใช้  t – test

สมมติฐานของการศึกษา

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา………… รหัสวิชา ……….        ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2546   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชา…………….. มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ร้อยละ  80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชา…………

รหัสวิชา ……….        ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2546  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา……………. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

ที่มา:อาจารย์พรรษา ฉายกล้า.การอบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ที่จังหวัดขอนแก่น วันที่16-19 สิงหาคม 2555

By chonamat

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

คำอธิบายรายวิชา

รหัส 2201-2408        วิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์          2 หน่วยกิต                      4 ชั่วโมง/สัปดาห์

จุดประสงค์รายวิชา

  1. รู้จักประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์
  2. เข้าใจกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
  3. มีทักษะในการออกแบบและจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์
  4. มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อผลิตสิ่งสิ่งพิมพ์
  5. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

มาตรฐานรายวิชา

1. อธิบายความหมาย ประเภท และกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

2. ออกแบบและจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ ความหมายและประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แบบ Desktop Publishing การจัดรูปแบบ การเลือกใช้ตัวอักษร การเลือกสี ประเภทของภาพและการเลือกภาพประกอบสิ่งพิมพ์ การผลิตและจัดหน้าสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

By chonamat